Nowa monografia wydana w WSM w Warszawie

tytuł: "Polskie porty morskie. Teoria i praktyka"

 okładka

"Celem monografii Polskie porty morskie. Teoria i praktyka jest zaprezentowanie oraz promowanie mało dostępnej, nieznanej i unikatowej wiedzy o portach morskich.

Przedmiotem badań przedstawionych w monografii są polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście), ze szczególnym uwzględnieniem zespołu portów Szczecin- Świnoujście.

Rozległość obszaru badań oraz konieczność zgromadzenia materiału źródłowego wymagała zastosowania metod analizy systemowej, analiz statystycznych, syntezy, diagnozowania, porównań, analogii, metody analizy strategicznej SWOT, metod eksperckich i benchmarkingu. W monografii wykorzystano literaturę przedmiotu badań, syntezę wyników badań własnych opublikowanych w wielu recenzowanych monografiach i artykułach oraz akty prawne i dokumenty rządowe.

W monografii zostały uwzględnione wyniki wieloletnich interdyscyplinarnych badań naukowych autorki w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, oraz w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport".

Słowa kluczowe: Gospodarka morska, porty morskie, funkcje portów, usługi portowe, mierniki oceny, systemy zarządzania portami, infrastruktura portów, ładunki, portowe centra logistyczne, logistyka morska, obsługa transportowa portów, konkurencyjność portów, zintegrowana polityka morska, polityka portowa, transport wodny, kształcenie kadr morskich, innowacyjne technologie morskie, badania naukowe, świadomość morska

  • pełne streszcze w j. polskim - pobierz
  • pełne streszczenie w j. angielskim - pobierz

 

fb tw